Om de algemene voorwaarden als pdf document te downloaden, klik dan op de button.  

 

Tot stand gekomen op 02-01-2019.

Art. 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Algemene Voorwaarden:      De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

1.2 Gebruiker:                          Elvira Virtual Sidekick, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73554472, statutair gevestigd in Amsterdam.

1.3 Dienst:                                Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Gebruiker voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

1.4 Opdracht:                           De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

1.5 Overeenkomst:                    Elke overeenkomst gesloten tussen Gebruiker en de wederpartij.

1.6 Product:                             Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Gebruiker.

1.7 Wederpartij:                       Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Art. 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, gesloten tussen Gebruiker en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.

2.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Gebruiker en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

2.5 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Gebruiker zijn overeengekomen.

Art. 3 Aanbiedingen en/of offertes

3.1 Alle door de Gebruiker uitgevaardigde offertes zijn 14 dagen geldig voor aanvaarding.

3.2 Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Art. 4 Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Gebruiker.

4.2 Gebruiker en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Gebruiker de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

4.4 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.5 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Gebruiker de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Gebruiker proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

4.6 Gebruiker zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

4.7 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Gebruiker zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

4.8 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.9 Gebruiker heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.10 Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Gebruiker het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Gebruiker niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

4.11 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Gebruiker. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

4.12 Indien Wederpartij zonder vooraf schriftelijke opgaaf van reden van (on)voorziene omstandigheden niet communiceert met of reageert op Gebruiker voor een periode van twee weken of langer, terwijl Gebruiker veelvoudig contact heeft gezocht, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst met Wederpartij op te schorten en/of te beëindigen. Gebruiker is gerechtigd Wederpartij geen restitutie te betalen. Eventuele extra kosten die worden gemaakt zijn voor rekening van de Wederpartij.

4.13 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Gebruiker het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten of te ontbinden. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Gebruiker bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te ontbinden indien:

-          na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.

Art 5. Levering

5.1 Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

5.2 De door de Gebruiker te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de wederpartij afgesproken.

5.3 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.4 Indien Gebruiker gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Gebruiker heeft verstrekt.

5.5 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Gebruiker alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Art. 6 Betaling

6.1 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

6.2 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst.

6.3 Na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 6.2, geeft Gebruiker de Wederpartij nog 14 dagen de tijd voor betaling. Na het verstrijken van deze termijn, in totaal 28 dagen na de factuurdatum, is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

6.4 Gebruiker en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

6.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.6 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

6.7 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

6.8 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Art. 8 Overmacht

8.1 Een tekortkoming kan niet aan Gebruiker of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

8.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

8.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

8.4 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

8.6 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Gebruiker zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8.7 Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Art. 9 Aansprakelijkheid

9.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Gebruiker.

9.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.

9.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. 

9.5 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld, of tot het bedrag waarop de door Gebruiker aangesloten verzekering aanspraak geeft.

9.6 De Wederpartij dient de schade waarvoor Gebruiker aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Gebruiker te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende/ondergeschikten.

9.8 In geval van schade is de Wederpartij verplicht alles in het werk te stellen om de schade tot een minimum beperkt te houden. 

Art. 10 Geheimhouding

10.1 Zowel Gebruiker als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming, waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Art. 11 Privacy en cookies

11.1 De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Gebruiker verstrekt en Gebruiker verzamelt, zal Gebruiker zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

11.2 Gebruiker mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

11.3 Bij het bezoeken van onze website kan Gebruiker informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

11.4 De informatie die Gebruiker verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

11.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

11.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Art. 12. Wijziging algemene voorwaarden

12.1 Gebruiker heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

12.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

12.3 Gebruiker zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

12.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Art. 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.